امیری به شاهزاده گفت: من عاشق توام.

شاهزاده گفت:

زیباتر از من خواهرم است که در پشت سر تو ایستاده است.
امیر برگشت و دید هیچکس نیست.

شاهزاده گفت:

عاشق نیستی ! عاشق به غیر نظر نمی‌کند.

جی پی واسوانی میگوید: خداوند هدف زندگی است و او را یاید دریافت. سخن گفتن درباره او کافی نیست بسیاری از ستایشها. تلاوت کتب آسمانی و دعاهای بی پایان ما با ذهنی پریشان انجام میشود دیری است که خداوند را بیرون از زندگی خود نگاه داشته ایم و اکنون زمان آن رسیده است که او را به درون فرا خوانیم.

راز زندگی تازه عشق به خداست. این عشق هر چه افزون باشد بیشتر رشد میکند. عشق یکی از موهبتهای خداوند به انسان است. بنابراین همیشه دعا کنید:

خداوندا به تو عشق میورزم. میخواهم که هر چه بیشتر به تو عشق بورزم. میخواهم که هر چه بیشتر به تو عشق بورزم. میخواهم از عشق تو لبریز و سر مست شوم.

اخلاق و عشقی پاک به من ببخش و مرا تقدیس کن تا این دنیای فریبا سرگردانم نکند.

خدایا مرا وسیله کمک و بهبود رنجیده و درد مند ساز.