گروهی از دانشمندان 5 میمون را در یك قفس قرار دادند و نردبانی كه بالای آن موزی را قرارداده بودند، در این قفس گذاشتند.

هر مرتبه كه یك میمون از نردبان بالا می رفت، دانشمندان بقیه میمون‌ها را با آب سرد خیس می كردند.
پس از مدتی هرگاه كه میمونی از نردبان بالا می رفت، بقیه میمون‌ها وی را كتك می زدند.
پس از آن دیگر هیچ میمونی علیرغم میل درونی جرات بالا رفتن از نردبان را پیدا نمی كرد.
سپس دانشمندان تصمیم گرفتند كه یكی از میمون‌ها را عوض كنند. اولین كاری كه میمون جدید انجام داد آن بود كه از نردبان بالا رفت. بلافاصله بقیه میمون‌ها او را كتك زدند. پس از چند مرتبه تكرار این ماجرا، عضو جدید یاد گرفت كه نباید از نردبان بالا برود، هر چند كه دلیل آن را نمی دانست.
دومین میمون نیز تعویض شد و همین ماجرا اتفاق افتاد. میمون تعویض شده اول هم، در كتك زدن میمون دوم شركت كرد. میمون سوم تعویض شد و ماجرای كتك زدن مجددا تكرار شد. میمون چهارم تعویض شد و ماجرای كتك زدن مجددا تكرار شد و میمون پنجم تعویض شد.
در نهایت پنج میمون در قفس بودند كه هیچكدام هرگز با آب سرد خیس نشده بودند و هر بار كه یك میمون برای بالا رفتن از نردبان تلاش می‌كرد او را كتك می‌زدند.
اگر امكانپذیر بود كه از میمون‌ها سوال شود كه چرا میمونی كه از نردبان بالا می رود را كتك می زنند، قطعا جواب این می بود كه «نمی‌دانم، این روشی است كه همیشه انجام می‌شود!»

این جواب برایتان آشنا نیست؟؟؟